Internet Users

จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

Broadband Subscribers

จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

Broadband Penetration per Population(%)

อัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำนวนประชากร

Broadband Penetration per Household(%)

อัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำนวนครัวเรือน