Mobile Subscribers

จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

Mobile Penetration

อัตราการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ร้อยละ)

Mobile Voice Price (Bath/Min)

อัตราค่าบริการเสียงต่อนาทีโดยเฉลี่ย

Mobile Revenue (%)

สัดส่วนรายรับของผู้ให้บริการในตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

Mobile ARPU excluded IC

รายรับเฉลี่ยจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่รวมการเชื่อมต่อ

(บาท/เลขหมาย/เดือน)

Mobile MOU (Minute/Month)

ปริมาณการใช้งานเฉลียบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

(นาที/เลขหมาย/เดือน)